O Stowarzyszeniu

Zadaniem Stowarzyszenia jest zjednoczenie się na rzecz pomocy człowiekowi
zagubionemu w zgiełku cywilizacji w celu:

 • reprezentowania interesów środowiska osób potrzebujących wsparcia psychicznego, niepełnosprawnych i inwalidów, zwanych dalej zagubionymi
 • tworzenia możliwości poprawy warunków życiowych zagubionych,
 • zwiększania uczestnictwa zagubionych w życiu społecznym , gospodarczym i kulturalnym ,
 • wyzwalania inicjatyw do wszechstronnej rehabilitacji i terapii,
 • kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a zagubionymi,
 • przeciwdziałania izolacji zagubionych, wynikającej z niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych,
 • pomocy w realizacji się na rynku pracy (niezależność ekonomiczna, zakładanie firmy),
 • rozpowszechniania wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych (np. pracoholizm, depresja, uzależnienia, itp.),
 • rehabilitacji umysłowej, tj. wyposażenia ludzi w kwalifikacje zawodowe i wiedzę ogólną (szkolenia zawodowe i ogólnokształcące),
 • przeciwdziałania przemocy w środowisku lokalnym, nietolerancji i patologiom społecznym,
 • współpracy z organizacjami z terenu krajów Unii Europejskiej.
 • promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechniania sportu i rekreacji,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Partnerzy:

logo--mops1 herb1